پکیج فرانسه

1 1 1 1 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در دوره آموزشی فوق فشرده موسسه jop find از کتاب  V.O استفاده میشود که در طول 10 ترم زبان آموزان به سطح B2 می رسند . توضیح اینکه مدت هر ترم یک ماه می باشد و بر اساس سیلابس ارائه شده توسط اساتید مجرب و هیات علمی موسسه کتاب اول و دوم هر کدام در 2 ترم کتاب سوم و چهارم هر کدام در 3 ترم برگزار می شود .هر ترم شامل 20 جلسه و 80 ساعت است.

 

  کلاس های عادی

      عنوان کتاب            تعداد ترم            مدت ترم          تعداد جلسات       تعداد ساعات ترم       روز برگزاری
    کتاب اول  V.O 1              4         یک ماه و نیم             12              36     شنبه - چهارشنبه
    یک شنبه -سه شنبه
     کتاب دوم V.O 2            4             32          پنج شنبه 
    کتاب سوم V.O 3            5          پنج شنبه 
    کتاب چهارم V.O 4            5            جمعه

 

  کلاس های فشرده

       عنوان کتاب          تعداد ترم           مدت ترم      تعداد ساعات ترم         تعداد جلسات      روزهای برگزاری
    کتاب اول  V.O 1           3       یک ماه و نیم             54             18

           شنبه

          دوشنبه 

         چهارشنبه

    کتاب دوم V.O 2           3
    کتاب سوم V.O 3           3
   کتاب چهارم V.O 4           3

 

  اطلاعات ثبت نام دوره های زبان فرانسه

عنوان دوره تعداد جلسات در هفته تعداد ساعات آموزشی طول ترم (هفته) روزهای برگزاری کلاس
دوره فشرده 3 54 6 شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

دوره عادی

(ترمیک)

2 36 6 یک شنبه/سه شنبه

دوره عادی

(ترمیک)

3 36 6 شنبه/چهارشنبه

دوره

(فشرده)

3 54 6 شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

دوره عادی

(ترمیک)

1 32 8 پنج شنبه

دوره عادی

(ترمیک)

1 32 8 پنج شنبه

دوره عادی

(ترمیک)

1

32

8

جمعه

  

 دوره های فوق فشرده

       عنوان کتاب               تعداد ترم               مدت ترم          تعداد ساعات ترم             تعداد جلسات
       کتاب اول  V.O 1                2               یک ماه                80               20
        کتاب دوم V.O 2                2
       کتاب سوم V.O 3                3
      کتاب چهارم V.O 4                3